Τετάρτη, Οκτωβρίου 15, 2008

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! ΦΡΕΣΚΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά από καιρό αναμονής, στον ιστότοπο της Επιμόρφωσης β’ επιπέδου έχουν αναρτηθεί νέες πληροφορίες για τη διαδικασία πιστοποίησης. Μελετήστε - όχι απλά διαβάστε- το κείμενο της προκαταρκτικής ενημέρωσης και προσέξτε ιδιαίτερα τα παρακάτω σημεία:

” Η τελική δοκιμασία συνίσταται σε μία οnline εξέταση, η οποία θα διενεργηθεί στα ΚεΠις και περιλαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο και ένα μη αυτοματοποιημένο μέρος. Τα δύο μέρη της τελικής δοκιμασίας διενεργούνται σε ενιαία χρονική περίοδο, με ανώτατη διάρκεια για κάθε εξεταζόμενο τις 4 ώρες.

Στο αυτοματοποιημένο μέρος της online εξέτασης θα τεθεί σε κάθε υποψήφιο εκπαιδευτικό ένα τεστ με ορισμένο αριθμό ερωτήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας, στις οποίες θα κληθεί να απαντήσει. Στο τεστ θα περιλαμβάνονται ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού/λάθους, ερωτήσεις αντιστοίχησης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών κλπ. Για ορισμένες ερωτήσεις η εκφώνηση και οι εναλλακτικές απαντήσεις θα είναι εξαιρετικά απλές, ενώ για άλλα ερωτήματα θα είναι πιο σύνθετες, αφορώντας για παράδειγμα συνδυασμούς εννοιών, κατανόηση καταστάσεων, σενάρια εφαρμογής λογισμικού κλπ. Οι ερωτήσεις θα απαντώνται μέσω ενός αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος πιστοποίησης και εν συνεχεία θα βαθμολογούνται με αυτόματο τρόπο.

Στο μη αυτοματοποιημένο μέρος της online εξέτασης θα ζητηθεί από τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς να γίνει ηλεκτρονικά (με χρήση του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου Ms-Word) ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος και τον χειρισμό αυτού του σχεδίου στην τάξη. Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη θα γίνεται στη βάση ενός «πλαισίου» ελεύθερου θέματος, το οποίο θα δίνεται μαζί με την εκφώνηση του θέματος. Το πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα σημεία προς διαπραγμάτευση και ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από τον πιστοποιούμενο κατά την εκπόνηση του σχεδίου μαθήματος ή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και θα υποδεικνύει μία συγκεκριμένη δομή για το προτεινόμενο σχέδιο/ δραστηριότητα. Σύντομα θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο Υποστήριξης Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου, http://b-epipedo.cti.gr, περισσότερα στοιχεία και παραδείγματα αναφορικά με τη φύση των θεμάτων, για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων.

Ο τελικός βαθμός της πιστοποίησης Βπιστ για κάθε υποψήφιο εκπαιδευτικό προκύπτει από τον τύπο: Βπιστ = 0,40*Βαυτ+0,60*Βμη–αυτό που Βαυτ ο βαθμός του αυτόματου μέρους της online εξέτασης και Βμη–αυτ ο βαθμός του μη αυτοματοποιημένου μέρους της online εξέτασης, εκφρασμένοι στην κλίμακα 0 – 100.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν ως τελικό βαθμό τουλάχιστον το 60, για να θεωρηθούν ως επιτυχώς περατώσαντες την εκπαίδευση και να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση.

Στην παρούσα περίοδο πιστοποίησης, λόγω των χρονικών περιορισμών υλοποίησης της Πράξης, κάθε εκπαιδευτικός θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στις δοκιμασίες πιστοποίησης, μόνο μία φορά.

Τα προγράμματα πιστοποίησης προβλέπεται να υλοποιηθούν αυστηρά εντός του Νοεμβρίου 2008, κυρίως σε δυο-τρία Σαββατοκύριακα, ξεκινώντας από το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου (8-9/11/2008). Λόγω των χρονικών περιορισμών ολοκλήρωσης της Πράξης, δεν θα υπάρξει δυνατότητα χρονικής παράτασης.

Προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ενός προγραμματισμένου προγράμματος πιστοποίησης
είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή (υποβολή αίτησης) από τουλάχιστον 10 (δέκα) εκπαιδευτικούς. Έξι (6) μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής γίνεται τελικός έλεγχος για την έγκριση πραγματοποίησης της εξέτασης και δεσμεύονται οι καταχωρισμένες αιτήσεις των εκπαιδευτικών”

Επειδή τα περιθώρια είναι στενά και πρέπει για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα να δηλωθεί ικανός αριθμός εκπαιδευτικών, μην αμελήσετε τη συμμετοχή σας, γιατί δεν είναι σαφές πότε θα υπάρξει επόμενη φάση.

Σας συνιστώ επίσης να επικοινωνήσετε με το Help Desk, όπως προτείνει και η ανακοίνωση, και να υποβάλλετε ερωτήματα διότι πολλά σημεία του κειμένου αφήνουν σημαντικά θέματα αδιευκρίνιστα, όπως για παράδειγμα:

Πότε θα υπάρξει επόμενη φάση πιστοποίησης;
Πόσες φορές θα έχει ένας επιμορφούμενος τη δυνατότητα να συμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης, αν αποτύχει την πρώτη φορά;
Θα υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης;
Οι εξεταζόμενοι θα μπορούν να έχουν μαζί τους βοηθητικό υλικό (εγχειρίδια, σημειώσεις);

Άλλες τυχόν απορίες αναρτήστε τις στο blog μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: