Πέμπτη, Μαΐου 15, 2008

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Εγκατάσταση πολυτονικού πληκτρολογίου σε περιβάλλον Windows XP

Ελληνικά Windows XP

Πίνακας Ελέγχου > Τοπικές Ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσες > Λεπτομέρειες > Ρυθμίσεις > επιλέγουμε από τα ελληνικά Πληκτρολόγιο > Προσθήκη > Διάταξη πληκτρολογίου/ΙΜΕ: Ελληνική Πολυτονική > ΟΚ > Εφαρμογή > ΟΚ

ή
από τη γραμμή γλώσσας με δεξί κλικ του ποντικιού > Ρυθμίσεις > επιλέγουμε από τα ελληνικά Πληκτρολόγιο > Προσθήκη > Διάταξη πληκτρολογίου/ΙΜΕ: Ελληνική Πολυτονική > ΟΚ > Εφαρμογή > ΟΚ

Στη συνέχεια, με τα πλήκτρα εναλλαγής γλώσσας πληκτρολογίου (Αlt+Shift ή Alt+Tab), μεταφερόμαστε μεταξύ των διαθεσίμων διατάξεων, δηλαδή Αγγλική, Ελληνική μονοτονική, Ελληνική πολυτονική.

Για μεγαλύτερη ευκολία μπορούμε να διαγράψουμε εντελώς την μονοτονική διάταξη ελληνικών και να διατηρήσουμε μόνο το ελληνικό πολυτονικό πληκτρολόγιο για όλες τις χρήσεις (μονοτονικό και πολυτονικό). Στην περίπτωση αυτή τα βοηθητικά σύμβολα αγκυλών, αγκίστρων κλπ. παράγονται με το αντίστοιχο πλήκτρο και ακολουθεί πάτημα του πλήκτρου του διαστήματος (space).


Ελληνικό πολυτονικό πληκτρολόγιο

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¯ Back
Tab ; ς ε ρ τ υ θ ι ο π .
Caps α σ δ φ γ η ξ κ λ ΄ ᾿ Enter
Shift ζ χ ψ ω β ν μ , . Shift
Ctrl ÿ Alt Space Alt ÿ . Ctrl

Ελληνικό πολυτονικό πληκτρολόγιο με Shift

! @ # $ % ^ & * ( ) ˘ Back
Tab : ς Ε Ρ Τ Υ Θ Ι Ο Π · \ .
Caps Α Σ Δ Φ Γ Η Ξ Κ Λ ¨ Enter
Shift Ζ Χ Ψ Ω Β Ν Μ < > Shift
Ctrl ÿ Alt Space Alt ÿ . Ctrl

Δεν υπάρχουν σχόλια: