Πέμπτη, Μαΐου 15, 2008

Πολυτονικοί χαρακτήρες 2

Ενώ άλλοι προτιμούν αυτόν, εσείς μπορείτε να διαλέξετε ή να τυπώσετε και τους δύο.

Τονισμός και πνεύμα

Πλήκτρα

Περιγραφή πλήκτρου

Τόνος

;

Ελληνικό ερωτηματικό

Οξεία

q


Περισπωμένη

[

Αριστερή αγκύλη

Βαρεία

]

Δεξιά αγκύλη

Διαλυτικά

:

Άνω-κάτω τελεία

Ψιλή

'

Απόστροφος

Δασεία

"

Εισαγωγικά

Ψιλή-Οξεία

/

Δεξιά κάθετη

Δασεία-Οξεία

?

Αγγλικό ερωτηματικό

Ψιλή-Βαρεία

\

Αριστερή κάθετη

Δασεία-Βαρεία

|

Κάθετη ράβδος

Ψιλή-Περισπωμένη

=

Ίσον

Δασεία-Περισπωμένη

+

Συν

Διαλυτικά-Τόνος

AltGr + ;


Διαλυτικά-Οξεία

~

"Περισπωμένη"

Διαλυτικά-Βαρεία

`

"Βαρεία"

Διαλυτικά-περισπωμένη

AltGr + `


Μακρό

-

Πλην

Βραχύ

_

Υπογράμμιση

Υπογεγραμμένη

{

Αριστερό Άγκιστρο

Υπογεγραμμένη-Οξεία

AltGr + q


Υπογεγραμμένη-Περισπωμένη

AltGr + [


Υπογεγραμμένη-Βαρεία

AltGr + ]


Υπογεγραμμένη-Ψιλή

AltGr + '


Υπογεγραμμένη-Δασεία

AltGr + "


Υπογεγραμμένη-Ψιλή-Οξεία

AltGr + /


Υπογεγραμμένη-Ψιλή-Περισπωμένη

AltGr + =


Υπογεγραμμένη-Ψιλή-Βαρεία

AltGr + \


Υπογεγραμμένη-Δασεία-Οξεία

AltGr + ?


Υπογεγραμμένη-Δασεία-Περισπωμένη

AltGr + +


Υπογεγραμμένη-Δασεία-Βαρεία

AltGr + |


Άνω τελεία

Shift + AltGr + }


Αποσιωπητικά

AltGr + .


Εισαγωγικά-άνοιγμα

AltGr + [ + Space


Εισαγωγικά-κλείσιμο

AltGr + ] + Space


Τόνος αριθμητικού (α, β κλπ.)

AltGr + q + Space


Απόστροφος αριστερή

AltGr + ' + Space


Απόστροφος δεξιά

AltGr + " + Space
Επίπλέον χαρακτήρες


Ονομασία Συνδυασμός

Ϛ

Στίγμα

AltGr + 1

Ϟ

Κόππα

AltGr + 2

Ϡ

Σαμπί

AltGr + 3

£

Λίρα

AltGr + 4

§

Τμήμα

AltGr + 5

Παράγραφος

AltGr + 6

¤

Πίνακας

AltGr + 8

¦

Φίλτρο

AltGr + 9

°

Μοίρες

AltGr + 0

±

Συν-Πλην

AltGr + -

½

Ένα Δεύτερο

AltGr + =

Ευρώ

AltGr + eΔεν υπάρχουν σχόλια: